Regulamin

Regulamin brevetu 50-1000 kmTermin i miejsce:
Terminy i miejsca podane w kalendarzu brevetów.

Cele:
Popularyzacja kolarstwa szosowego, popularyzacja zdrowego trybu życia, popularyzacja województw, w których odbywa się wyścig.

Organizator:

Fundacja Randonneurs Poland
KRS 0000671133

Siedziba:
Fundacja Randonneurs Poland,
Al. Szucha 8,
00-582 Warszawa,

Telefon komórkowy +48 600 259 137
Mail: biuro@randonneurspolska.pl

Art. 1.
Audax Club Parisien jako jedyna organizacja na świecie ma prawo udzielać homologacji. Wszystkie przejazdy, organizowane od 1921 r., są rejestrowane z uwzględnieniem porządku chronologicznego numerów homologacyjnych.

Art. 2.
Wszyscy uczestnicy, będący członkami klubów, organizacji, federacji, zrzeszeni i nie zrzeszeni, mają nieograniczony dostęp do imprez pod warunkiem posiadania ubezpieczenia. Alternatywą dla posiadania ubezpieczenia jest podpisanie przez uczestnika oświadczenia, że bierze udział w wyścigu całkowicie na własną odpowiedzialność i zwalnia organizatora z wszelkiej odpowiedzialności gdyby zdarzył się wypadek jakiegokolwiek rodzaju. Niepełnoletni są dopuszczani pod warunkiem przedstawienia zgody rodziców będącej potwierdzeniem przejęcia odpowiedzialności za danego uczestnika, oraz zaświadczenia lekarskiego o zdolności zdrowotnej nie starszego niż 6 miesięcy.

Art. 3.
Wszystkie maszyny są dopuszczone pod warunkiem, iż ich działanie zakłada wyłącznie napęd siłą mięśni ludzkich.

Art. 4.
Uczestnictwo w wyścigu warunkowane jest wypełnieniem formularza zgłoszeniowego oraz wpłaceniem wpisowego w wysokości ustalonej przez Fundację Randonneurs Poland. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego nie uprawnia do startu w brevecie. Uczestnik zostanie dopuszczony do zawodów jedynie po uiszczeniu opłaty startowej. Opłata startowa jest bezzwrotna. W przypadku niemożliwości wzięcia udziału w wyścigu możliwe jest zaliczenie wniesionej opłaty na poczet kolejnego wyścigu. Uczestnik zobowiązany jest w takim przypadku skontaktować się z organizatorem i uzyskać potwierdzenie przeniesienia opłaty, nie później niż na tydzień przed pierwotnie opłaconym wyścigiem.

Art. 5.
Każdy uczestnik postrzegany jest jako indywidualny użytkownik drogi, w związku z czym jest zobowiązany przestrzegać przepisów drogowych oraz oficjalnych oznakowań. Organizator nie bierze odpowiedzialności za wypadki mające miejsce podczas wyścigu. Każdy uczestnik zobowiązany jest w czasie wyścigu do jazdy w kasku sztywnym.

Art. 6.
Podczas przejazdów nocnych rowery powinny być zaopatrzone w oświetlenie przednie i tylne, solidnie zamocowane oraz nieprzerwanie włączone (zalecane posiadanie zapasowych baterii bądź zatwierdzonego zastępczego środka oświetlenia). Migające tylne oświetlenie jest zabronione. Ponadto organizatorzy mają prawo odmówić uczestnictwa zawodnikom, których oświetlenie nie spełnia wcześniej ustalonych warunków. Każdy uczestnik jest zobowiązany włączyć oświetlenie gdy zapadnie zmrok bądź gdy widoczność jest ograniczona ze względu na warunki atmosferyczne (np. mgła, deszcz); nawet jadąc w grupie każdy uczestnik powinien być indywidualnie oświetlony. Zalecane są także jasne stroje oraz opaski lub inne elementy odblaskowe.

Art. 7.
Niedopuszczalna jest jakakolwiek forma zewnętrznej pomocy świadczonej podczas wyścigu przez trenerów bądź opiekunów uczestnika podążających za nim samochodem (nie dotyczy to punktów kontrolnych). Uczestnicy, którzy nie przestrzegają powyższego przepisu zostaną nieodwołalnie wyeliminowani.

Art. 8.
Każdy uczestnik otrzymuje przed rozpoczęciem wyścigu kartę przejazdu z naniesionymi punktami kontroli, w których jest zobowiązany podbić wspomnianą kartę. Organizatorzy mogą ustalić także jedno lub więcej miejsc niezapowiedzianej kontroli by zapewnić przestrzeganie przez zawodników przebiegu wcześniej ustalonej trasy. W związku z tym zawodnicy są zobowiązani przestrzegać wcześniej ustalonej drogi. Organizatorzy wyścigów zobowiązani są stosować karty przejazdu wydane przez Audax Club Parisien, bądź karty zaproponowane przez przedstawiciela ACP odpowiedzialnego za dany obszar geograficzny, zatwierdzone przez ACP.

Art. 9.
Limity czasowe dla brevetów 50/100/200/ 300/ 400/ 600/1000 km wynoszą odpowiednio 4,5/6/13,5/ 20/ 27/ 40/75 godzin. Przejazd przez punkty kontrolne powinien nastąpić między określonymi wcześniej: „godziną otwarcia” i „ godziną zamknięcia”, wspomnianymi na karcie przejazdu oraz obliczonymi na postawie średnich prędkości 15-30 km/h. Jeśli zawodnik dotrze do punktu kontrolnego z opóźnieniem przekraczającym wcześniej przyjęte ramy czasowe, organizator może pozwolić na dalszy przejazd jeśli opóźnienie to jest niezależne od woli zawodnika czy jest wynikiem nastąpienia nieprzewidzianych okoliczności np. w razie udzielania pomocy przy zaistniałym wypadku drogowym czy zamknięcia drogi. Problemy natury mechanicznej, zmęczenie, brak formy czy głód nie są brane pod uwagę. Za wyjątkiem wyżej wymienionych okoliczności, uczestnik winien przestrzegać określonych ram czasowych pod groźbą nie uznania jego przejazdu, pomimo że cały przejazd został zrealizowany w przewidzianym przez organizatorów czasie.

Art. 10.
Jakiekolwiek oszustwo skutkuje wykluczeniem zawodnika z organizacji podlegających ACP oraz dyskwalifikacją w brevecie.

Art. 11.
Na mecie zawodnik podpisuje kartę przejazdu i zdaje ją organizatorom. Zostaje mu ona zwrócona po zakończeniu procesu homologacyjnego. W wypadku zagubienia dokumentu nie wydaje się uczestnikowi duplikatu.

Art. 12.
Specjalny medal można uzyskać po zakończeniu procesu homologacyjnego, na prośbę zawodnika który zdał kartę przebiegu i wpłacił określoną przez organizację sumę.

Art. 13.
Uczestnik nie może przebyć innego dystansu niż założony w przejeździe.

Art. 14.
Uczestnicząc w brevecie godzą się na ujawnienie ich danych osobowych oraz publikację ich rezultatów. Niemniej jednak dane te nie mogą być później wykorzystywane w celach zarobkowych a co za tym idzie przekazywane osobom trzecim.

Art. 15.
Zgłoszenie się do wyścigu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu. Jakiekolwiek zastrzeżenie czy skargi powinny być kierowane w formie pisemnej, do 48 godzin po zakończeniu przejazdu do organizatora wyścigu, który z kolei zbada zaistniałe nieprawidłowości i skieruje swoją ekspertyzę do ACP.